Algemene voorwaarden

1 Inschrijving en betaling van een reis

 

U bent ingeschreven na ondertekening van het inschrijvingsformulier en het betalen van het voorschot van € 125 per persoon. Voorschot- en saldofactuur worden opgestuurd en bevestigen de reservatie. Het niet betalen van het saldo, betekent geenszins de opzeg van het contract en dit met de annuleringskosten als gevolg. Het saldo moet uiterlijk 30 dagen voor vertrek worden betaald. Wie zijn/haar handtekening plaatst voor andere deelnemers, is verantwoordelijk voor het nakomen van de verplichtingen aangaande die personen. Elke deelnemer dient te weten voor eigen risico te handelen.

 

2 Facturatie

VOS Travel lic. A5423 doet voor het sportief gedeelte van het winterprogramma een beroep op de vzw Vlaamse Omnisport. Die staat in voor de praktische begeleiding ter plaatse, de avond- en kinderanimatie, skilessen, hulp bij skiverhuur, skipassen, reisleiding. De facturatie wordt dan ook opgesplitst in:

Reis en verblijf: facturatie VOS Travel nv
Diensten Vlaamse Omnisport: facturatie Vlaamse Omnisport vzw

De prijs "pakket" vermeld in de brochure is de som van beide facturen.

Een wettelijke borgtocht van € 35.000 dekt onze beroepsverbintenissen onder de door het K.B. van 30 juni 1966, gewijzigd bij Besluit van de Vlaamse Regering van 2 april 1996 (B.S. 21 mei 1996), gestelde voorwaarden. Die borgtocht mag maar worden aangewend na verzending aan de schuldenaar bij ter post aangetekende brief van een aanmaning tot betaling en na verzending van een afschrift daarvan aan Toerisme Vlaanderen, Grasmarkt 61, 1000 Brussel. De verzending van de aanmaning en die van het afschrift moeten gebeuren binnen twaalf maanden na de uitvoering van de werkzaamheden die de schuld hebben doen ontstaan. Conform Art. 36 van de reiscontractenwet is VOS Travel nv door Europese Goederen en Reisbagageverzekeringsmaatschappij nv, NORTH GATE III, K. Albert II-laan 16, 1000 Brussel verzekerd om in geval van financieel onvermogen, zijn verplichtingen tegenover de reiziger na te komen.

 

 

3 Reissom

 

De gepubliceerde prijzen gelden per persoon en zijn inclusief BTW. De in het contract overeengekomen prijs is vast en alle verplichte diensten zijn inbegrepen, onder voorbehoud van een kennelijke materiële vergissing. De prijzen zijn berekend op basis van de tarieven voor het verblijf en andere diensten in het buitenland die op 1 juli 2019 golden; daarnaast op de tarieven voor het vervoer die op 1 juli 2019 bekend waren. De in het contract overeengekomen prijs kan tot en met 21 kalenderdagen die aan de datum van het vertrek voorafgaan, naar boven of naar onder worden herzien, voor zover de herziening het gevolg is van een wijziging in:
1. de vervoerskosten met inbegrip van de brandstofkosten en/of
2. de voor bepaalde diensten verschuldigde heffingen en belastingen.

Indien de verhoging van de globale prijs meer dan 10% bedraagt, kan de deelnemer zijn contract zonder kosten opzeggen en heeft hij recht op terugbetaling van alle reeds betaalde voorschotten. Dergelijke annulering moet ons wel schriftelijk bereiken binnen de 8 dagen na ontvangst van ons bericht van prijsverhoging.

 

4  Wijzigingen op verzoek van de deelnemer

Iedere deelnemer heeft het recht kosteloos wijzigingen aan te brengen aan het dossier tot 4 kalenderdagen na ontvangst van de factuur. Een deelnemer kan zich voor de reis door een ander persoon laten vervangen, mits hij de door de vervanging veroorzaakte kosten vergoedt. Deze kosten bedragen minstens € 25. Bij andere wijzigingen op verzoek van de deelnemer, later dan 4 dagen na ontvangst factuur (datum van vertrek of bestemming, wijziging van programma, bv. aankomst een dag vroeger, enz.) wordt eveneens een onkostenvergoeding van minimum € 25 aangerekend.

 

5 Annulatie door de deelnemer

Indien een inschrijving ongedaan wordt gemaakt, wordt onafhankelijk van de annulatiedatum aangerekend:

annulatie tot 8 weken voor afreis: 10% van de prijs
annulatie tot 4 weken voor afreis: 50% van de prijs
annulatie tot 24 uur voor afreis: 80% van de prijs
annulatie < dan 24 uur voor afreis: 100% van de prijs

VOS Travel adviseert de reiziger om bij het boeken een annuleringsverzekering af te sluiten. Dit om bovengenoemde kosten te vermijden indien u de reis door onvoorzienbare omstandigheden moet annuleren. U kunt deze verzekering bij VOS Travel afsluiten, waardoor een snelle afhandeling gegarandeerd wordt. Belangrijk: iedere annulatie moet schriftelijk meegedeeld worden aan VOS Travel!
Voor skiseizoen 2019-2020 is de annuleringsverzekering gratis voor elke deelnemer. Bij annulering rekenen wij een dossierkost aan van 20€ per persoon.

6 Annulatie/wijziging door VOS Travel

VOS Travel behoudt zich het recht voor een reis geheel of gedeeltelijk te annuleren indien zich voor of tijdens de reis buitengewone omstandigheden voordoen, d.w.z. omstandigheden die VOS Travel nv bij het verkopen van de reis niet kon kennen en die, waren ze hem bekend, de reis niet zouden laten doorgaan. VOS Travel nv kan tot 10 dagen voor afreis een reis annuleren wanneer het voor die reis gestelde minimum aantal deelnemers niet is bereikt. De deelnemer krijgt de volledige, reeds betaalde, inschrijvingssom terug. VOS Travel mag na de reisbevestiging een wijziging van het reisprogramma doorvoeren of een wijziging in de vervoer- of verblijfsaccommodatie aanbrengen, maar moet deze wijziging direct aan de reisdeelnemer meedelen. Bij ongeval, pech of andere buitengewone omstandigheden behoudt VOS Travel nv zich het recht voor de voorziene uurregeling van de geplande reis te wijzigen of de voortzetting ervan te verzekeren bij middel van een ander voertuig.

 

7 Laattijdige betaling

Indien het verschuldigde bedrag op zijn vervaldag niet is vereffend , loopt er van rechtswege en zonder dat er een aangetekende ingebrekestelling vereist is, vanaf de factuurdatum een nalatigheidsintrest van 7 % per maand. Elke begonnen maand zal als een volledige maand gerekend worden.

 

8 Vlaamse Omnisport vzw

Al wie deelneemt aan activiteiten ingericht door Vlaamse Omnisport vzw wordt verondersteld zich te schikken naar de richtlijnen van de begeleider(s). Elke deelnemer dient te weten dat hij voor zijn eigen risico handelt.

 

9 Documenten

De reiziger moet bij vertrek en tijdens de reis in het bezit zijn van de nodige documenten. Alle gevolgen bij het niet naleven van de plaatselijke onderrichtingen en de daaraan verbonden kosten zijn ten laste van de reiziger.
 

 

10 Klachtenregeling

Tijdens de reis. Klachten tijdens de uitvoering van het contract moet de reiziger zo spoedig mogelijk ter plaatse en schriftelijk melden, zodat naar een oplossing kan worden gezocht. Daarvoor moet hij zich - in deze volgorde - wenden tot de vertegenwoordiger van de reisbemiddelaar of rechtstreeks tot de reisbemiddelaar of tenslotte rechtstreeks tot de reisorganisator. 

Na de reis. Werd een klacht ter plaatse niet bevredigend opgelost of kan de reiziger onmogelijk ter plaatse een klacht formuleren, dan moet hij uiterlijk één maand na het einde van de reisovereenkomst bij de reisbemiddelaar of anders bij de reisorganisator per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs een klacht indienen.
 

 

11  Geschillencommissie reizen

11.1 Er ontstaat een “geschil” wanneer een klacht niet in der minne kan worden opgelost of niet is opgelost binnen de vier maanden vanaf het einde van het reiscontract of vanaf de geplande vertrekdatum indien het reiscontract nooit werd uitgevoerd.
11.2 Elk geschil gerezen na het sluiten van een reiscontract, wordt uitsluitend behandeld door de Geschillencommissie Reizen vzw, dit met uitzondering van geschillen over lichamelijk letsel.
11.3 De behandeling en de uitspraak gebeuren overeenkomstig het geschillenreglement en de bepalingen van het gerechtelijk wetboek inzake arbitrage. De uitspraak is bindend voor de partijen, zonder mogelijkheid van beroep. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd zoals bepaald in het Geschillenreglement.
11.4 Het gebruik van deze algemene voorwaarden houdt de aanvaarding in van alle reglementen en beslissingen bepaald door de Geschillencommissie Reizen vzw, inzonderheid het Geschillenreglement.
11.5 Het adres van de Geschillencommissie Reizen vzw is: Vooruitgangstraat 50 1210 Brussel

Favorieten Recent bekeken