BOEK NU JE SKIREIS MET VROEGBOEKKORTING !

Privacy beleid

Privacy beleid
Vanaf 25 mei 2018 is de GDPR (General Data Protection Regulation) in werking getreden. Deze wetgeving gaat over het beheer en de beveiliging van persoonlijke gegevens van Europese burgers. Als reisorganisatie moeten wij kunnen aantonen welke persoonsgegevens wij verzamelen, hoe wij deze data gebruiken en hoe we ze beveiligen. In deze verklaring legt VOS Travel uit hoe het jouw persoonsgegevens verzamelt, verwerkt en gebruikt.

VOS Travel hecht veel waarde aan het beschermen van jouw persoonsgegevens en doet er alles aan om uw privacy te waarborgen. VOS Travel handelt in overeenstemming met de Belgische Privacywet van 08 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

Bescherming persoonsgegevens
VOS Travel en zijn technische partners zorgen voor beveiligde maatregelen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd zijn. Dit om je persoonsgegevens zowel online als offline te beschermen tegen toegang door onbevoegde personen, onrechtmatige verwerking, misbruik, beschadiging, verlies en vernietiging.

Welke gegevens bewaren wij
VOS Travel verzamelt en verwerkt gegevens over je wanneer je producten of diensten bij ons bestelt, als klant op ons beroep doet (inschrijven vakantie / inschrijven nieuwsbrief / aanvraag cadeaubon of brochure) of wanneer je op een andere manier met ons contact opneemt.

Het gaat over de gegevens die je ons meedeelt en die wij nodig hebben voor de uitvoering van de producten of diensten waarvoor je op ons beroep doet, zoals je naam / adres / e-mailadres / mogelijke voorkeuren en professionele gegevens, zoals bedrijfsnaam en BTW-nummer, en alle andere gegevens in dat verband. Meestal geef je ons die gegevens rechtstreeks door, maar het is ook mogelijk dat wij die gegevens verkrijgen van andere partijen. De gegevens kunnen ook betrekking hebben op jouw interesses in of plannen voor toekomstige producten of diensten.
Financiële gegevens moeten worden verwerkt in het kader van de boekhouding. Mogelijke gegevens over jouw functie en activiteiten worden verwerkt in het kader van communicatie of public relations.

Ben je leverancier, dan worden jouw gegevens of deze van jouw contactpersonen verwerkt in het kader van deze activiteiten. Verder worden jouw gegevens, als klant of als leverancier, verwerkt bij het opmaken van facturen en andere boekhoudkundige documenten. In sommige gevallen verwerken wij jouw gegevens met de bedoeling je onze producten of diensten voor te stellen (direct marketing). Tot slot kan het zijn dat wij gegevens over je verwerken omdat dat van belang is of kan zijn voor onze activiteiten, bijvoorbeeld om op jouw advies of diensten beroep te kunnen doen.

Als je onze website bezoekt, wordt daarbij gebruik gemaakt van cookies waarover je meer informatie kan vinden in onze cookiespolicy www.vostravel.be/nl/cookies  

VOS Travel kan persoonsgegevens van andere partijen ontvangen. Indien dit het geval is leveren wij redelijke inspanningen om contractuele clausules met deze partijen af te sluiten die hen ertoe verplichten om de relevante regels inzake gegevensbescherming te respecteren. Dit kan er onder meer in bestaan dat deze partij je alle noodzakelijke informatie verschaft of - zo nodig - de toestemming geeft om de persoonsgegevens te verwerken zoals beschreven in onze privacy beleid.

Waarvoor gebruiken wij jouw gegevens
Uitvoeren van een overeenkomst tussen jij en VOS Travel / Het leveren van diensten van VOS Travel / Het opmaken en verzenden van prijsoffertes, facturen, en reisdocumenten / uitvoeren van klantentevredenheidsonderzoeken, - enquêtes en andere marktonderzoeken voor eigen gebruik.
De persoonlijke gegevens die je tijdens het boekingsproces op onze website of bij het aanmelden van een nieuwsbrief bij ons doorgeeft, gebruiken wij uitsluitend om de service te verlenen, de betreffende reis te leveren of je in de toekomst te informeren omtrent onze diensten.
We gebruiken de reserveringsgegevens en voorkeuren ook om ervoor te zorgen dat partijen die je reis en voorkeuren verzorgen (bijv. uit te voeren transfer naar hotel en verblijf op bestemming/hotel) de nodige dienstverlening kunnen uitvoeren.

Wat zijn de grondslagen voor de verwerking van gegevens door VOS Travel?
In beginsel verzamelen en verwerken wij jouw gegevens op basis van de contractuele relatie die wij met je hebben als gevolg van jouw opdracht en het contract dat wij met je sluiten. Dat is ook de grondslag voor de verwerking van gegevens over leveranciers. Waar de verwerking niet noodzakelijk is om de contractuele relatie uit te voeren, zoals bij direct marketing en communicatie, is ze gebaseerd op onze gerechtvaardigde belangen als onderneming, in het bijzonder de vrijheid van onderneming en informatie. Daarbij zorgen wij er steeds voor dat er tussen onze en jouw belangen een evenwicht bestaat, bijvoorbeeld door je een recht van verzet toe te kennen. Als wij jouw emailgegevens willen gebruiken om je commerciële berichten toe te sturen, zullen wij je, in de mate dat je geen klant bent, steeds voorafgaandelijk jouw toestemming hiervoor vragen.

Delen wij jouw persoonlijke gegevens
Wij geven géén persoonlijke gegevens door aan derden, behalve wanneer een onderaannemer  bepaalde gegevens nodig heeft voor verlenende diensten tijdens jouw reis, altijd onder controle van VOS Travel. Daarnaast geeft VOS Travel nooit aan derde partijen persoonlijke gegevens door voor marketingdoeleinden.

Soms zijn wij verplicht om gegevens over je door te geven. Dat is met name het geval wanneer wij hiertoe wettelijk worden verplicht of overheidsinstanties het recht hebben bij ons gegevens op te vragen.

Jouw gegevens worden in beginsel niet doorgegeven naar derde landen, dit zijn landen die niet behoren tot de Europese Economische Ruimte (die wordt gevormd door de Europese Unie, samen met IJsland, Noorwegen en Liechtenstein). Als dat gebeurt, dan zorgen wij ervoor dat de derde landen over een adequaat beschermingsniveau beschikken dan wel dat wij zorgen voor passende waarborgen door met de ontvangers in die derde landen zogenaamde modelcontractbepalingen te sluiten. Indien dit niet mogelijk is, zorgen wij ervoor dat wij ons kunnen baseren op een van de afwijkingen waarin de Algemene Verordening Gegevensbescherming voorziet. Voor vragen in dit verband kan je contact opnemen met VOS Travel per e-mail via info@vostravel.be

Hoe lang bewaren wij jouw gegevens
Klantengegevens blijven bij VOS Travel bewaard zolang als nodig om aan het doel waarvoor we ze hebben verzameld, te voldoen. Wij respecteren de wettelijke bewaartermijnen.

Links op onze website
Er staan op onze website ook links naar andere websites. VOS Travel is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van deze andere websites.

Eigen persoonlijke gegevens inzien
Je hebt ook het recht op ons te verzoeken je persoonsgegevens te wijzigen of te verwijderen. Indien je geen nieuwsbrieven meer van VOS Travel wenst te ontvangen verzoeken wij je om jezelf uit te schrijven via de afmeldlink uitschrijven vermeld onderaan elke nieuwsbrief.

Er is de mogelijkheid om een kopie te vragen van je persoonsgegevens. Daarvoor dien je een schriftelijke aanvraag te plaatsen via info@vostravel.be
Wij proberen vervolgens aan je verzoek binnen de 5 werkdagen gevolg te geven.

Opmerkingen
Voor vragen bij deze verklaring en ons beleid kan je steeds contact opnemen met VOS Travel per e-mail via info@vostravel.be
Voor vragen die meer zijn dan een vraag om inlichtingen kunnen wij je vragen je te identificeren, zodat wij zeker zijn dat wij de gevraagde informatie en gegevens aan de juiste persoon verstrekken.

Wanneer je een klacht hebt over de manier waarop VOS Travel je persoonsgegevens beheert, gebruikt en/of verwerkt, kan je een klacht indienen bij de Belgische Privacy Commissie. www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

Wijzigingen aan deze privacyverklaring
VOS Travel kan deze privacy beleid van tijd tot tijd aanpassen. Om je te informeren wanneer wij de Privacyverklaring het laatst hebben aangepast, zullen wij bij iedere wijziging de datum van herziening onderaan deze pagina aanpassen. De aangepaste Privacyverklaring zal dan gelden vanaf deze datum.

 

 

Laatste wijziging van deze pagina: 24/03/2021